מילון המושגים של טריידסטריט

המדריך המלא לפינביז (FINVIZ) – 71 מושגים שאתם מוכרחים להכיר

גם לכם קרה שנכנסתם לאתר פינביז , הסתכלתם על הטבלה ולא הבנתם 80% מהמושגים בה??

המילון בפוסט זה יפשט לכם את כל המושגים והראשי תיבות ובתקווה שגם יעזור לכם להבין אותם:

 

1.     Indexלאיזה בורסה שייכת החברה.

2.      Market Capשווי השוק של החברה.

3.      Incomeסה"כ רווחי החברה (12 החודשים האחרונים).

4.      Salesסה"כ מכירות (12 החודשים האחרונים).

5.      Book/shערך ספר למניה- מציג את חישוב הערך למניה על בסיס הון עצמי משותף בחברה. במידה והחברה תפשוט רגל, הערך של   הספר במניה מציין את הערך הדולרי שנותר לבעלי המניות לאחר שכל הנכסים יחוסלו והחיובים ישולמו (נכון לרבעון האחרון).

6.      Cash/shמזומן למניה- מחשב את הערך הכספי של החברה ומחלק אותו בסך המניות אשר בבעלות החברה. הערך שיוצא מייצג את התקציב שיש לחברה לצורכי מו"פ (12 החודשים האחרונים).

7.      Dividendסכום כסף (במיליונים) אשר החברה מעבירה מתוך עודפיה / רווחיה לידי המשקיעים שלה. הנתון הינו שנתי.

8.      Dividend %אחוז תשואת הדיבידנט השנתי.

9.      Employees –  כמות כלל העובדים בחברה.

10.  Optionableהאם זמין למסחר באופציות.

11.  Shortableהאם זמין למסחר בשורט.

12.  Recomהמלצת אנליסטים למניה מ1 עד 5, כאשר 1-מומלץ לקניה   5- מומלץ למכירה.

13.  P/Eמכפיל רווח- משמש בהערכת שווי החברה ומוגדר כיחס בין שווי השוק של החברה לבין הרווח הנקי השנתי שלה (12 החודשים האחרונים).

14.  Forward P/Eצפי מכפיל הרווח לשנת העבודה הבאה.

15.  PEGמכפיל הרווח מחולק בשיעור הצמיחה של רווחי החברה.

16.  P/Sמכפיל מכירות- יחס המודד את שוויה של החברה במידה ויש לה הפסד או שהרווח הרשום אינו משקף את מצבה האמיתי. מוגדר בחלוקת שווי השוק של החברה בסך כל מכירותיה בארבעת הרבעונים האחרונים.

17.  P/Bמכפיל הון- יחס פיננסי המחושב ע"י חלוקת שווי השוק של החברה בשווי של ההון העצמי שלה. כאשר החברה יורדת מתחת ל-1 המשמעות הינה שלכאורה משתלם לפרק את החברה (נכון לרבעון האחרון).

18.  P/Cמכפיל תזרים מזומנים- משווה את ערך השוק של החברה לתזרים המזומנים שלה. מחושב ע"י חלוקת מחיר השוק של החברה בתזרים המזומנים שלה מפעילות שוטפת (נכון לרבעון האחרון).

19.  P/FCFתזרים מזומנים חופשי- משקף את המזומנים שהחברה מייצרת נטו, אחרי שאלה מימנו את השימור וההרחבה של נכסיה. מחושב כרווח הנקי בתוספת הפחת, פחות השינוי בהון החוזר ועלויות ההון (12 החודשים האחרונים).

20.  Quick Ratioיחס מהיר- מדד נזילות המחושב ע"י החסרת המלאי מהרכוש השוטף, כלומר מותירים רק את המזומן ואת החייבים, וסכום זה מחולק בהתחייבויות השוטפות. עדיפות שהיחס יהיה גבוה מ-1. (נכון לרבעון האחרון).

21.  Current Ratioיחס שוטף- מדד נזילות המחושב ע"י חלוקת הנכסים השוטפים בהתחייבויות השוטפות. עדיפות שהיחס יהיה גבוה מ-1, אך לא גבוה מדי. (נכון לרבעון האחרון).

22.  Debt/Eqיחס התחייבות להון עצמי- מבוטא כאחוז של כלל החובות  של החברה שמועד פירעונן הינו עד שנה, לעומת כלל ההון העצמי שלה, הכולל גם את הסכומים שתרמו לה בעלי המניות ורווחים שלא חולקו. (נכון לרבעון האחרון).

23.  LT Debt/Eqיחס התחייבות ארוכת טווח להון עצמי- מבוטא כאחוז של כלל החובות  של החברה שמועד פרעונן הינו מעבר לשנה, לעומת כלל ההון העצמי שלה, הכולל גם את הסכומים שתרמו לה בעלי המניות ורווחים שלא חולקו. (נכון לרבעון האחרון).

24.  SMA20ממוצע נע נכון ל20 יום האחרונים- כלי סטטיסטי באמצעותו מזהים את כיוון המגמה של המניה. מדובר בשקלול של שערי המניה ב20 הימים האחרונים של המסחר, ולכן, אם שער המניה ביום מסוים גבוה מהממוצע – הרי שהמניה בעלייה, ולהפך.

25.  EPS (ttm)רווח מדולל למניה- מבטא בחישוב גס את הרווח לתקופה לרבות המירים כמו אופציות ואגרות חוב להמרה חלקי מספר המניות. אנליסטים ומשקיעים בוחנים חברות עפ"י פרמטר זה (12 חודשים האחרונים).

26.  EPS next Yאומדן רווח למניה לשנת העבודה הבאה בדולרים.

27.  EPS next Qאומדן רווח למניה לרבעון הבא בדולרים.

28.  EPS this Yצמיחת רווחי המניה לשנת העבודה הנוכחית באחוזים.

29.  EPS next Yאומדן צמיחת רווחי המניה לשנת העבודה הבאה באחוזים.

30.  EPS next 5Yאומדן צמיחת רווחי המניה ל5 השנים הבאות באחוזים.

31.  EPS past 5Yצמיחת רווחי המניה ב5 השנים האחרונות באחוזים.

32.  Sales Q/Qצמיחת הכנסות רבעונית- מבטא את צמיחת ההכנסות של החברה נכון לרבעון האחרון ביחס לרבעון הנ"ל בשנת העבודה הקודמת.

33.  EPS Q/Qצמיחת רווח למניה רבעונית- מבטא את צמיחת הרווח למניה  נכון לרבעון האחרון ביחס לרבעון הנ"ל בשנת העבודה הקודמת.

34.  Earningsתאריך פרסום דוחות רווחי החברה- בתאריך הנקוב  יפורסמו/ פורסמו דוחות רווחי החברה. התאריך יופיע כחודש ויום הפרסום ולאחריו יופיעו אחת מצמד האותיות הבאות: AMC– אחרי שעת נעילת המסחר היומי   BMC– טרם שעת פתיחת המסחר היומי.

35.  SMA50ממוצע נע נכון ל50 יום האחרונים- כלי סטטיסטי באמצעותו מזהים את כיוון המגמה של המניה. מדובר בשקלול של שערי המניה ב50 הימים האחרונים של המסחר, ולכן, אם שער המניה ביום מסוים גבוה מהממוצע – הרי שהמניה בעלייה, ולהפך.

36.  Insider Ownבעלות פנימית- מציג באחוזים את נתח המניות המוחזק ע"י מישהו פנימי.    ההגדרה של מישהו פנימי הינה כל אדם המחזיק לפחות 5% מסך מניות החברה או / ו כל אחד ממועצת המנהלים של החברה וקרוביהם (כולל משפחות).

37.  Insider Transעסקאות פנימיות- מציג באחוזים את כמות העסקאות החודשיות אשר בוצעו ע"י מישהו פנימי. חשוב לזכור כי למישהו עם בעלות פנימית יש בדר"כ גישה למידע ודוחות שעדיין לא פורסמו לציבור, ועל כן הוא יכול לנצל זאת לביצוע עסקה (כמובן שהדבר אינו חוקי).

38.  Inst Ownבעלות מוסדית- מציג באחוזים את נתח מניות החברה המוחזק ע"י גופים מוסדיים.

39.  Inst Transעסקאות מוסדיות- מציג באחוזים את כמות העסקאות החודשיות אשר בוצעו ע"י גוף מוסדי.

40.  ROAתשואה על הנכסים- מדד המציג באחוזים כמה דולרים של רווח תפעולי תפיק חברה מכל דולר שהושקע בנכסיה (12 חודשים אחרונים).

41.  ROEתשואה על ההון העצמי- היחס באחוזים בין התשואה של עסק ובין ההון העצמי שלו. המדד בוחן את יעילות החברה ביצירת רווחים מהנכסים נטו (12 חודשים אחרונים).

42.  ROIהחזר השקעה- מדד כלכלי המציג באחוזים את הערכת הכדאיות של פעולה הכרוכה בהשקעת כסף, זמן או משאבים אחרים, על ידי השוואת כמות ההכנסה המתקבלת ביחס לעלות ההשקעה (12 חודשים אחרונים).

43.  Gross Marginרווח גולמי- מציג באחוזים את ההפרש בין ההכנסה ממכירות לבין עלות המכר. אם הרווח הינו שלילי, הוא נקרא "הפסד גולמי" (12 חודשים אחרונים).

44.   Oper. Marginרווח תפעולי- מציג באחוזים את ההפרש בין הכנסות החברה לבין הוצאותיה בגין כל הפעולות בתחומי העיסוק העיקריים שלה לפני ניכוי מס ובדרך כלל לפני ניכוי הוצאות או הכנסות מימון (12 חודשים אחרונים).

45.  Profit Marginשולי רווח- מציג באחוזים את ההפרש שבין המחיר שהחברה קונה את המניה לבין המחיר שבו היא מוכרת אותה. הפרש זה צריך לשמש כדי לכסות את הוצאות התקורה של העסק ולהשאיר רווח. ככל ששולי הרווח גדולים יותר, המצב של החברה טוב יותר (12 חודשים אחרונים).

46.  Payoutיחס דיבידנד משולם- יחס המודד את חלק ההכנסה נטו של החברה, המשולם לבעלי המניות כדיבידנד במזומן במשך השנה, ומבוטא כאחוז של הרווחים שהצטברו בתוך תקופת החשבון  (12 חודשים אחרונים).

47.  SMA200ממוצע נע נכון ל200 יום האחרונים- כלי סטטיסטי באמצעותו מזהים את כיוון המגמה של המניה. מדובר בשקלול של שערי המניה ב200 הימים האחרונים של המסחר, ולכן, אם שער המניה ביום מסוים גבוה מהממוצע – הרי שהמניה בעלייה, ולהפך.

48.  Shs Outstandכמות המניות הכללית בבעלות החברה.

49.  Shs Floatכמות המניות הזמינות למסחר.

50.  Short Floatכמות המניות המוחזקות בפוזיציית שורט מתוך כמות המניות הסחירות (באחוזים).

51.  Short Ratioמחשב את כמות המניות הנמצאות בפוזיציית שורט לחלק במחזור הממוצע היומי במניה. ליחס זה מתייחסים כמספר הימים לכיסוי פוזיציות השורט במניה.

52.  Target Priceמחיר יעד שהחברה רואה כריאלית להשגה. בדר"כ המחיר מנותח ע"י אנליסטים.

53.   52w rangeטווח מחירים של המניה במהלך ה-52 שבועות האחרונים (שנה).

54.   52w High – מציג באחוזים את המרחק של המחיר הנוכחי של המניה מהמחיר הגבוה ביותר שהיה ב-52 שבועות האחרונים (שנה).

55.  52w low מציג באחוזים את המרחק של המחיר הנוכחי של המניה מהמחיר הנמוך ביותר שהיה ב-52 שבועות האחרונים (שנה).

56.  RSI (14 – מדד העוצמה היחסית- מציג את עוצמת המחיר על ידי השוואה בין תנודות מעלה ומטה של מחירי הסגירה של המניה (נכון לתקופה של 14 ימים).

57.  Rel Volumeמציג את יחס מחזור המסחר במניות הנוכחי למחזור הממוצע (3 חודשים אחרונים).

58.  Avg Volume –  מציג את ממוצע מחזורי המסחר במניות נכון לתקופה של 3 החודשים האחרונים.

59.  Volumeמציג את מחזור המסחר הנוכחי.

60.  Perf Weekמציג את אחוז העלייה / הירידה של המניה בשבוע האחרון (היחס בין המחיר פתיחה לסגירה).

61.  Perf Monthמציג את אחוז העלייה / הירידה של המניה בחודש האחרון (היחס בין המחיר פתיחה לסגירה).

62.  Perf Quarterמציג את אחוז העלייה / הירידה של המניה ברבעון האחרון (היחס בין המחיר פתיחה לסגירה).

63.  Perf Half Yמציג את אחוז העלייה / הירידה של המניה בחצי שנה האחרונה (היחס בין המחיר פתיחה לסגירה).

64.  Perf Yearמציג את אחוז העלייה / הירידה של המניה בשנת העבודה האחרונה (היחס בין המחיר פתיחה לסגירה).

65.  Perf YTDמציג את אחוז העלייה / הירידה של המניה בשנה האחרונה נכון לתאריך הנוכחי (היחס בין המחיר פתיחה לסגירה).

66.  Betaמדד הבוחן את הסיכון הכרוך באחזקת המניה. הביתא מודדת את רגישותה של המניה  ביחס לשינויים במדד השוק.

67.  ATRטווח ממוצע אמתי- מדד ניתוח טכני אשר מודד את התנודתיות של המניה ב14 ימים האחרונים ע"י נוסחה אשר פיתח וולס ויילדר.

68.  Volatilityמציג באחוזים את התנודתיות של המניה ברמה השבועית וברמה החודשית (התוצאה הימנית- חודשית, התוצאה השמאלית- שבועית).

69.  Prev Closeמציג את מחיר הסגירה של המניה ביום המסחר הקודם.

70.  Priceמציג את מחיר המניה הנוכחי.

71.  Changeמציג את אחוז העלייה / הירידה של המניה נכון להיום.

 

 

מספר דגשים:

« ייתכנו מצבים בהם חלק מהנתונים באתר אינם מעודכנים ב100%, ולכן יש לקחת את המוצג בטבלה בערבון מוגבל.

« במידה ותרצו לראות פירוט של הכותרת באתר, יש לעמוד עם העכבר על המילה ויוצג לכם פירוט באנגלית.

« רוב הנתונים המוצגים בטבלה הינם עבור משקיעים ואנליסטים לטובת ניתוח העתיד הרחוק של המניה, ולכן זו הסיבה שאינכם מכירים אותם וגם לא משתמשים בהם לטובת המסחר היום יומי.

 

קישור למדריך ההמשך: https://tradestreet.co.il/?p=3947

 

 

========================================================================

   ? חדש בטריידסטריט – Tradestreet Premium ?
כל החדשות והעדכונים שסוחרים ומשקיעים בוול-סטריט צריכים

במידה ואתם מקבלים ערך מהסקירות היומיות שלנו – טריידסטריט פרימיום הוא בשבילכם.

אין בכלל ספק שבכל יום מתפרסמים אינספור דיווחים 'חמים' הגורמים לתנודתיות גם בשווקים וגם בסקטורים / מניות ספציפיות.

המנוי כולל את כל העדכונים והחדשות שיעזרו לכם להרחיב את הידע ולהישאר מעודכנים בכל מה שקורה בשוק ההון ובעולם הכלכלה.
הסקירות מחולקות כך שתישארו בעניינים לאורך כל שעות היום – בוקר, צהריים וערב.

לא סגורים על הערך המוסף שתקבלו מהסקירות?
במיוחד בשביל זה החודש הראשון הוא עלינו – ללא התחייבות וללא מסירת פרטי אשראי.

לפרטים נוספים ולהצטרפות לחצו כאן

========================================================================

תגיות

כתבות מאותו תחום

תגובות

  1. היי,

   הכוונה שלך למדריך המלא לפינביז?
   אם כן אז הקישור לרכישה נמצא בסוף הסקירה, וברגע שתרכוש תקבל את המדריך לכתובת המייל שלך

     1. היי דביר
      המדריך נשלח אליך למייל ברגע הרכישה
      אצור איתך קשר טלפוני

 1. הי רוני
  תודה רבה עבור המדריך, מעניין מאוד.
  לומד אותו כמה שאפשר..
  ואמשיך לשני.
  הוא ברור מאוד וחולש על הכל.
  רק מבקש לציין ששכחתם שם פרמטר בין 31 ל32
  sales past 5Y (אך זה ניתן להבנה מעצמו).
  תודה רבה
  יום טוב ובהצלחה שם..

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Back to top button
{ "symbols": [ { "title": "S&P 500", "proName": "OANDA:SPX500USD" }, { "title": "נאסדק 100", "proName": "OANDA:NAS100USD" }, { "title": "EUR/USD", "proName": "FX_IDC:EURUSD" }, { "title": "BTC/USD", "proName": "BITSTAMP:BTCUSD" }, { "title": "ETH/USD", "proName": "BITSTAMP:ETHUSD" } ], "colorTheme": "light", "isTransparent": false, "displayMode": "adaptive", "locale": "he_IL" }
Close
Close