השקעות בשוק הישראליוול סטריטמילון המושגים של טריידסטריט

סוחר בשוק ההון? כל השאלות והתשובות בנוגע למיסוי

חובת הגשת דין וחשבון שנתי למס הכנסה לסוחר בשוק ההון

אחת השאלות הנפוצות ביותר על ידי סוחרים בשוק ההון היא האם אני מחויב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה? ובכן סעיף 131 לפקודת מס הכנסה אשר דן בנושא שופך אור על השאלה הזו באופן שאינו משתמע לשני פנים.

ככלל, כל תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים בשנת המס מחויב בהגשת דין וחשבון למס הכנסה, אך ישנן הוראות מיוחדות אשר פוטרות מהגשת דין וחשבון.

ההוראה המיוחדת אשר רלוונטית לסוחרים הינה ההוראה בדבר הכנסה ממכירת נייר ערך הנסחר בבורסה- לרבות הכנסה ממכירת נייר ערך זר- אשר נקבע לגביה פטור ממס או נוכה ממנה מלוא המס לפי הפקודה או ששולמה בגינה מקדמת מס אם סכום ההכנסה (מחזור המכירות) אינו עולה על 2.5 מליון ₪ .

מהוראה זו אנו למדים מספר דברים:

  1. במיסוי ניירות ערך על פניו אין הבדל בין ניירות ערך זרים לניירות ערך בבורסה הישראלית.
  2. כאשר במכירת נייר הערך הברוקר/הבנק מנכה מס במקור או שמשולמת מקדמה התושב פטור מהגשת הדוח (עד מחזור מכירות של 2.5 מליון ש"ח).
  3. כאשר במכירת נייר הערך לא מבוצע ניכוי מס במקור על ידי הברוקר/הבנק הפטור מהגשת הדוח אינו תקף וחובה על התושב להגיש דוח שנתי.
  4. כאשר מחזור המכירות עולה על 2.5 מליון ₪ קיימת חובת הגשת הדוח בין אם בוצע ניכוי במקור ובין אם לא.

לאחר שהבנו את תחולת הפטור המתייחס לפעילות של מסחר בניירות ערך, חשוב שנתעכב על המושג "מחזור מכירות".

ישנם שני אירועים מרכזיים הקשורים למסחר בשוק ההון המהווים אירוע מס. האחד הוא דיבידנד והשני הוא מכירה של נייר הערך (או קנייה כאשר מדובר על מכירה בחסר). סך כל המכירות של ניירות הערך בשנת מס מסוימת מהווה מחזור מכירות.

מכאן ניתן להבין כי לא חשוב האם התושב נמצא ברווח (כאשר סך מחירי המכירה גבוה מסך מחירי הקנייה ובתוספת הדיבידנדים שהתקבלו) או בהפסד (כאשר סך מחירי הקנייה גבוה מסך מחירי המכירה ובתוספת הדיבידנדים שהתקבלו). המחזור הוא הקובע האם ישנה חובת הגשת דין וחשבון וניתן לכך דוגמא מספרית:

סוחר קנה 400 מניות של אמזון במחיר 1700 דולר למניה בשער של 3.7 שח לדולר. יומיים אחר כך מכר את המניות במחיר 1698 דולר למניה.

כלומר, העסקה הסתיימה בשני דולר הפסד למניה כפול 400 מניות ובסך הכל 800 דולר הפסד.

אמרנו שסך המחזור נגזר מסך מחיר המכירה, קרי, 1698 דולר כפול 400 מניות כפול 3.7 ₪ לדולר. אם כך, מחזור המכירות של הסוחר הינו 2,513,040 ₪ העולה על התקרה הקבועה בחוק ולכן הסוחר מחויב בהגשת דוח למס הכנסה, בין אם מבוצע ניכוי מס במקור ובין אם לא. כל זאת למרות שאין רווח.

עכשיו שלמדנו כיצד נקבע מחזור מכירות חשוב שנדגיש שגם אם מחזור המכירות הוא שקל אחד בלבד והברוקר/בנק אינו מנכה מס במקור –התושב חייב בהגשת דין וחשבון שנתי למס הכנסה.

מיסוי שוק ההון

על פי חוק מס הכנסה בישראל, תושב ישראל חייב במס על בסיס פרסונלי (אישי) ולא על בסיס גיאוגרפי, כך שבין אם הכנסותיו הן מניירות ערך בארץ דרך הבנק או ברוקר ישראלי, ובין אם הן מניירות ערך בחו"ל (דרך ברוקר בחו"ל) הוא חייב בתשלום מס רווח הון בארץ.
נקודות זיכוי שלא נוצלו במלואן במשכורת ניתנות לניצול כנגד רווח הון.

שיעור מס רווח הון על ניירות ערך נע בין 15% ל-35%. בשונה ממדרגות המס השולי על הכנסה ממשכורת, אשר הנן מוכרות וידועות, שיעור המס על רווחי הון הינו קבוע ואינו משתנה עם הגידול ברווח. אותו שיעור המס על הרווח מהווה גם מגן מס במקרה של הפסד ועל כך נרחיב בהמשך.

כאמור לעיל, חישוב המס מבוצע בקרות אירוע מס בלבד. כלומר, לאחר סגירת פוזיציה (קניה ומכירה או להיפך, במכירה בחסר) או לאחר קבלת תשלום (דיבידנד או ריבית). כלומר, אם בסוף תקופת הדיווח יש בתיק המסחר פוזיציות פתוחות, קרי, ניירות ערך שנקנו ועדיין לא מומשו, לא נוצר אירוע מס ולכן לא תבוצע גביית מס, בין אם בסוף אותה התקופה הנייר נמצא ברווח או בהפסד.

נדגיש, כי למשיכת הכספים מהחשבון אין קשר לאירוע המס ולכן, אם הסוחר הכניס כסף לחשבון המסחר או משך כסף ממנו –אין לאלה השפעה על חישוב המס. לחלופין, אם נוצר אירוע מס (רווח או הפסד) בין אם נמשך הרווח לחשבון האישי או נשאר בחשבון הברוקר יש לדווח על הרווח או ההפסד ולהתחשבן על המס בהתאם.

קיזוז הפסדים

סעיף 92 לפקודת מס הכנסה קובע את כללי קיזוז ההפסדים ההוניים ועיקרם:

הפסד הון שנבע מנכס מחוץ לישראל (לרבות נייר ערך זר) יקוזז תחילה מול רווח הון מנכס מחוץ לישראל ורק לאחר מכן מול רווח הון מנכס שנמכר בישראל.
הפסד הון מנייר ערך ניתן לקיזוז מול רווח הון מנייר ערך אחר או מול ריבית או דיבידנד מאותו נייר ערך או כל נייר ערך אחר בתנאי שהמס עליו נמוך מ-25%.
לאחר קיזוז כל ההפסדים, אם נותר הפסד שלא קוזז ניתן להעבירו לשנים הבאות לקיזוז מול רווח הון בלבד ובתנאי שהוגש דוח לפקיד שומה בשנה שבה היה ההפסד.

כדי להבין זאת ניתן דוגמא מספרית ונכיר את המבנה של נספח ג' בדוח השנתי המרכז את ההתחשבנות של ההכנסות מניירות הערך.

 

לצורך הדוגמא, בשנת מס מסוימת היו לתושב רווחים מריבית מאגרות חוב הנסחרות בבורסה שהונפקו לאחר 8.5.2000 ורווח הריבית נצמח החל מ1.1.2003 סך הרווח בשנה זו היה 1000 ₪.

בנוסף, תושב הרוויח השנה רווח הון מניירות ערך סחירים בבורסה שנמכרו השנה 2000 ₪ ובשנה הקודמת הוא הפסיד 800 ₪ (כמו בדוגמא של אמזון לעיל).

מחזור המכירות שלו היה 5 מליון ₪ והוא ידווח בסעיף 56 בטבלה לעיל (ומחייב אותו בהגשת הדוח).

בנתוני הדוגמא תחילה נחשב את המס על אגרות החוב בנפרד. שיעור המס עליהן הוא 15% ולכן יחושב בעמודה הימנית ביותר בטבלה. הרווח החייב במס לפני קיזוז הפסדים הוא 1000 ₪ ויירשם בשורה מספר 1. מאחר ואין נתונים על ההפסדים זו גם תהיה ההכנסה החייבת והמס שישולם הוא 150 ₪ (15%).

נניח בנתוני הדוגמא כי שיעור המס על הרווח מניירות הערך הסחירים הינו 25%. אם כך נחשב את החבות במס בטור השלישי מימין בטבלה. הרווח החייב במס לפני קיזוז הפסדים הינו 2000 ₪  ויירשם בשורה מספר 1. בשורה מספר 3 ניתן לקזז את ההפסדים שנצברו לתושב מהשנה הקודמת בסך 800 ₪. ההכנסה החייבת אם כך בשורה 6 הינה 1200 ₪ עליה ישולם מס של 25% קרי 300 ₪.

ולסיכום ההכנסה החייבת בשנת המס מניירות ערך היא 2200 ₪ ותשלום המס הצפוי הינו 450 ₪.

 

דגשים לקיזוז ההפסדים:

  1. בתוך שנת מס אין חשיבות מה קדם למה, ההפסד או הרווח- בתום השנה תבוצע התחשבנות ובסופה ייקבע אם יש לשלם מס או להעביר את ההפסד לשנים הבאות.
  2. אם שנה מסוימת הסתיימה ברווח ובתשלום מס ובשנה או בשנים שלאחריה נוצרו הפסדים לא ניתן לדרוש או לקבל החזרי מס עבור המס ששולם בשנה הרווחית הקודמת.
  3. אם המסחר מבוצע באמצעות בנק או ברוקר שמנכה מס במקור הוא מבצע את ההתחשבנות בתוך השנה ומפיק דוח 867 המרכז את כלל העסקאות, כולל קיזוז הפסדים בתוך שנת המס. חשוב להדגיש כי הוא לא מבצע קיזוז הפסדים שנבעו משנים קודמות. בדומה, מסחר שמבוצע באמצעות מספר בנקים או ברוקרים שונים שמנכים מס במקור, כל בנק או ברוקר מבצע את ההתחשבנות שתוארה בתחילת סעיף זה, אך לא מתבצעת התחשבנות בין בנקים או ברוקרים שונים. במקרים אלה, ייתכן שנוכה מהסוחר מס ביתר, ולכן, על מנת לדרוש זכות זו להחזר מס מומלץ לפנות לאיש מקצוע בתחום זה.
  4. מהו מגן מס? אם שנה מסוימת הסתיימה בהפסד הון אותו ניתן לדרוש בשנים הבאות כנגד רווח הון, אותו הפסד מהווה מגן מס פשוטו כמשמעו. בנתוני הדוגמא לעיל בזכות ה- 800 ₪ הפסדים מועברים חסכנו תשלום מס של 200 ₪ ובמקום לשלם 500 ₪ מס על רווחי הון של 2000 ₪ שילמנו בסופו של דבר רק 300 ₪ כי היה לנו מגן מס של 200 ₪.

הוצאות מוכרות

בהנחה והסוחר מוגדר כעסק ע"י מס הכנסה (יש לכך מבחנים רבים שנקבעו בפסיקה) אזי הסוחר יכול לדרוש כל הוצאה שניתן לייחס במישרין להפקת ההכנסה, לרבות קורסים והשתלמויות, תוכנות מסחר, ציוד, הוצאות מסחר וכו'….
מנגד, המשמעות היא שיש לשלם על ההכנסה דמי ביטוח לאומי, מס שולי ולא מס רווח הון וכן מע"מ.

בהנחה ומדובר בשכיר עם הכנסה נוספת משוק ההון, הסוחר יכול לדרוש כהוצאה את שכר טרחת רואה חשבון או יועץ מס אשר נעזר בהם לצורך הכנת והגשת הדוח.
הוצאה זו מקוזזת גם מהכנסות משכר עבודה כשכיר ושיעור מגן המס הוא בגובה מדרגת המס השולי הגבוהה ביותר אליה מגיע השכיר בשנת המס.

לשאלות נוספות והכוונה ניתן לפנות אליי במייל:

***אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.

תגיות

כתבות מאותו תחום

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Back to top button
{ "symbols": [ { "title": "S&P 500", "proName": "OANDA:SPX500USD" }, { "title": "נאסדק 100", "proName": "OANDA:NAS100USD" }, { "title": "EUR/USD", "proName": "FX_IDC:EURUSD" }, { "title": "BTC/USD", "proName": "BITSTAMP:BTCUSD" }, { "title": "ETH/USD", "proName": "BITSTAMP:ETHUSD" } ], "colorTheme": "light", "isTransparent": false, "displayMode": "adaptive", "locale": "he_IL" }
Close
Close